banner

viñetaCalidade e Avaliación ambiental viñetaAvaliación Ambiental viñetaAvaliación Ambiental Estratéxica

Relación de plans ou programas en curso por tipoloxía

Seleccione unha ou varias tipoloxía e pulse buscar para ver os plans e programas que pertencen á mesma

Agricultura
Gandería
Silvicultura
Acuicultura
Pesca
Enerxía
Minería
Industria
Transporte
Xestión de residuos
Xestión de recursos hídricos
Ocupación do dominio público marítimo terrestre
Telecomunicacións
Turismo
Ordenación do territorio urbano
Ordenación do territorio rural
Ordenación do uso do solo
Plan Xeral de Ordenación Municipal
Outro planeamento urbanístico
Utilización do medio mariño